نجاری خود را به سطح بالا تری ببرید

5085+

تولید بسیاری از محصولات متنوع وطیف وسیعی از کاربردهای مختلف فقط با یک دستگاه

با

دستگاه های سی ان سی مدل بینالود شرکت سنجش الکترونیک ویرا

5085
دستگاه مدل بیلنالود ۵۰ در ۸۵ پلاس
دستگاه مدل بینالود ۵۰در۵۰