نجاری خود را به سطح بالا تری ببرید

ویا کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید .

5085+

تولید بسیاری از محصولات متنوع وطیف وسیعی از کاربردهای مختلف فقط با یک دستگاه

دستگاه های سی ان سی مدل بینالود شرکت سنجش الکترونیک ویرا

بدنه محکم و اختصاصی 

5085
دستگاه مدل بیلنالود ۵۰ در ۸۵ پلاس
دستگاه مدل بینالود ۵۰در۵۰